วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การประเมินครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันนี้ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพท.อบ.๕ ให้เป็นประธานกรรมการชุดที่ ๑ ทำหน้าที่ประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามรถของครู ๒ ท่านที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
จากการประเมินพบว่า คุณครูทั้งสองท่านมีการเตรียมตัวที่ดีมาก มีผลงาน ปริมาณงานและคุณภาพงานที่ปรากฏเด่นชัดจนลานตาไปหมด แต่มีปัญหาตรงที่ว่าคุณครูทั้งสองท่านไม่ได้จัดผลงานที่มีอยู่อย่างมากมาย หลากหลายให้เข้าตามกรอบของตัวบ่งชี้ในแบบ ก.ค.ศ.๔ สำหรับการประเมินด้านที่ ๑ และตามแบบ ก.ค.ศ. ๖/๑.๑สำหรับการประเมินด้านที่ ๒ คงมีแต่การเตรียมแบบ ก.ค.ศ. ๕ และแบบ ก.ค.ศ. ๘/๑ไว้ให้กรรมการลงคะแนนสรุปผลการประเมินเท่านั้น
จึงได้ให้ข้อเสนอแนะไปว่าการเตรียมรับการประเมินต้องเตรียมตัวและศึกษาคู่มือการประเมินไว้ให้พร้อม ในการผ่านการประเมินจากกรมการชุดที่ ๑ ต้องตอบคำถามหรือให้คำแนะนำแก่ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ด้วย  จะทำให้เราภาคภูมิใจกับวิทยฐานะที่ได้มา  รวมทั้งจะเป็นแนวทางในเตรียมการไว้รองรับการประเมินสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญต่อไปด้วย  เพราะการประเมินด้านที่ ๑ และ ๒ ของทุกวิทยฐานะล้วนแต่ใช้ตัวบ่งชี้เดียวกันนี้  จะแตกต่างกันก็เพียงค่าคะแนนเท่านั้น คือ ชำนาญการจะต้องผ่าน ๖๕  คะแนน ชำนาญการพิเศษจะต้องผ่าน ๗๐  คะแนน เชี่ยวชาญจะต้องผ่าน ๗๕ คะแนน และเชี่ยวชาญพิเศษจะต้องผ่าน ๘๐ คะแนน

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สรุปผลการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ

จากที่ได้เป็นประธานการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการในรอบนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๙ คน พบว่า ผ่านการประเมินทั้งหมด และครูชำนาญการทั้ง ๗  คน น่าจะขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้ทันทีเมื่อมีคุณสมบัติตาม ว.๑๗/๕๒ เพราะจากการให้การอบรมจำนวน ๒ ครั้ง ก่อนจะมาติดตามประเมินผล  ซึ่งทั้ง ๗ คน มีความเข้าใจและสามารถเตรียมเอกสารได้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับคำยืนยันจากผู้บริหารที่เป็นหนึ่งในกรรมการประเมินว่า คุณครูเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี แถมทำงานเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนครูได้เลย บางท่านถึงกับการันตีว่าวางมือได้ หากมอบงานให้รับรองว่าสำเร็จตามที่มอบ

ส่วนอีก ๒ ท่าน แม้จะผ่านในรอบนี้ แต่พอถึงชำนาญการพิเศษอาจจะต้องเข็นหนักหน่อย เพราะออกอาการเป๋ ๆ  ไม่ค่อยจะเข้ากรอบตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด  แต่ก็ไม่แน่พอถึงวันนั้นสถานการณ์อาจเปลี่ยนไปก็ได้  เพราะทุก ๆ คน ยังอยู่ในวัยทำงานกันทั้งนั้น

ข้อค้นพบที่น่าสนใจ พบว่า ๑) หากผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการ  คุณครูจะมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ๒) ครูจัดการเรียนรู้ดี จะดูได้จากความสามารถในการตอบคำถามของผู้เรียน  ๓) ผู้เรียนมีความสุข ดูได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ไปเยี่ยมชมห้องเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ผลการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ

การเดินทางจากบ้านพักกว่าจะไปถึงโรงเรียนของผู้รับการประเมินเกือบ 100 กม.  ทำเอาเหนื่อยแทบแย่  เพราะต้องขับรถไปเอง  แถมถนนทางเข้าโรงเรียนของผู้รับการประเมินก็เป็นถนนดินลูกรังที่ยังเฉอะแฉะจากน้ำฝนที่เทลงมายังกะฟ้ารั่วทั้งคืนยันเช้า ท่านประธาน อ.ก.ค.ศ. ที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของการประเมินวันนี้ซึ่งนั่งรถไปด้วยท่านบอกว่า ถือว่าเป็นการเดินทางที่โชคดี  เพราะไม่มีฝุ่นคลุ้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา  แต่ผมได้แต่นึกในใจว่ามีฝุ่นดีกว่าถนนเละ ๆ แบบนี้  สังเกตสองข้างทางชาวบ้านเขาจะทำนาหยอดหลุม ไม่ได้มีการปักดำเหมือนปีก่อน ๆ เพราะปีนี้ฝนมาล่าช้ากว่าทุกปี  ก็ได้แต่สงสารชาวนาไทยที่จน และจน ไม่ว่าฝนจะท่วมน้ำจะแล้ง
จากการติดตามประเมินครูสายผู้สอนเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ปรากกฏว่า 
โรงเรียนแรกมีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดีทั้ง ๓ ด้าน เด็ก ๆ สดใส กล้าพูดคุยกับคนแปลกหน้า  ทั้งที่ชุมชนแถวนั้นเป็นชาวส่วย 
พอไปโรงเรียนที่ ๒ พบว่า เอกสารครบ ผู้รับการประเมินมีความตั้งใจสูง  แต่ขาดการทำงานแบบเป็นทีมและไม่ใช้เทคโนโลยีอะไรเลยทั้งในการนำเสนอและการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน  เด็ก ๆ ไม่กล้าแสดงออก ทั้งที่เด็กโตกว่าโรงเรียนแรกและเป็นชาวส่วยเหมือนกัน 
พอไปโรงเรียนที่  ๓  พบว่า เอกสารครบ เด็ก ๆ กล้าแสดงออก เล่นสนุกกับผู้ประเมิน กิจกรรมเด่นคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลง ทำให้เด็กอารมณ์ดีมาก
พอถึงโรงเรียนที่ ๔ ซึ่งมีผู้รอรับการประเมินถึง ๒ คน พบว่า เอกสารครบ ผู้ประเมินมีผลงานดีเด่นหลายอย่างทั้งระดับอำเภอและเขตพื้นที่ แต่ไม่ได้คุยกับเด็ก ๆ เพราะเป็นเวลาหลังเลิกเรียนแล้ว
ปัญหาที่พบของทุกโรงเรียน คือ ครูสอนเก่ง แต่ขาดทักษะการนำเสนองาน  และยังเขียนงานไม่เป็น และพบเหมือนกันทุกแห่งว่า หากผู้บริหารมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูจะเตรียมตัวดี เด็กจะกล้าแสดงออก จนท่านประธาน อ.ก.ค.ศ. สรุปเป็นผญาไว้ว่า  "อยากฮู้จักผ่อแหม่ให้เบิ่งลูกเบิ่งหลาน อยากฮู้จักสมภารให้เบิ่งจั่วน้อย"
ดูท่าจะจริงเหมือนท่านว่า

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการสายผู้สอน

วันนี้เป็นวันแรกที่ออกประเมินวิทยฐานะชำนาญการของครูสายผู้สอน จำนวน ทั้งหมด ๕ คน  จาก ๔ โรงเรียน  ยังไม่ทราบว่าจะเจอปัญหาอะไรบ้าง  หากมีความคืบหน้าคงได้นำมาเล่าสู่กันฟังในเย็ยวันนี้อีกครั้งหนึ่ง